La Taxa

El cost del tractament dels residus en el Consorci València Interior

La Tasa

El coste del tratamiento de los residuos en el Consorcio Valencia Interior

La Taxa

El cost del tractament dels residus en el Consorci València Interior

Què és la Taxa de Tractament de Residus?

La gestió adequada dels residus municipals té un cost que ha de ser sufragat pels qui els generen, ja siguen ciutadans o qualssevol dels titulars de les activitats comercials que es desenvolupen en els municipis. Esta gestió podem dividir-la en dos grans serveis:

  • La recollida municipal i el seu transport fins a les instal·lacions de tractament de cadascun dels fluxos considerats: Este servei que presten els ajuntaments -pels seus propis mitjans o a través de tercers- poden fer-ho de manera individual o de manera col·lectiva a través d’entitats supramunicipals com a mancomunitats o consorcis. El cost d’esta recollida i transport es finança a través d’una taxa que ha de ser diferenciada, específica i no deficitària. Cada ajuntament haurà de cobrar-la a cadascuna de les seues unitats fiscals. Esta TAXA no l’emet el Consorci València Interior
  • La valorització i eliminació dels residus municipals: són els serveis que presta el Consorci a través de la gestió dels ecoparcs fixos i dels ecomóviles, així com de la planta de valorització de Llíria, de Caudete de las Fuentes i del seu abocador. El cost de la valorització i eliminació dels fluxos de residus que es gestionen en estes instal·lacions es finança a través de la taxa que el consorci deriva a cadascuna de les unitats fiscals de tots els municipis que el componen, ja siguen ciutadans o titulars d’activitats econòmiques generadores de residus amb la consideració de municipals. Sobre esta taxa, que és fonamental per a l’adequat finançament dels esmentats serveis que ofereix el consorci, s’apliquen bonificacions via El meu Compte Ambiental com també expliquem en aquesta web

Què és la Taxa de Tractament de Residus?

La gestió adequada dels residus municipals té un cost que ha de ser sufragat pels qui els generen, ja siguen ciutadans o qualssevol dels titulars de les activitats comercials que es desenvolupen en els municipis. Esta gestió podem dividir-la en dos grans serveis:

  • La recollida municipal i el seu transport fins a les instal·lacions de tractament de cadascun dels fluxos considerats: Este servei que presten els ajuntaments -pels seus propis mitjans o a través de tercers- poden fer-ho de manera individual o de manera col·lectiva a través d’entitats supramunicipals com a mancomunitats o consorcis. El cost d’esta recollida i transport es finança a través d’una taxa que ha de ser diferenciada, específica i no deficitària. Cada ajuntament haurà de cobrar-la a cadascuna de les seues unitats fiscals. Esta TAXA no l’emet el Consorci València Interior
    • La valorització i eliminació dels residus municipals: són els serveis que presta el Consorci a través de la gestió dels ecoparcs fixos i dels ecomóviles, així com de la planta de valorització de Llíria, de Caudete de las Fuentes i del seu abocador. El cost de la valorització i eliminació dels fluxos de residus que es gestionen en estes instal·lacions es finança a través de la taxa que el consorci deriva a cadascuna de les unitats fiscals de tots els municipis que el componen, ja siguen ciutadans o titulars d’activitats econòmiques generadores de residus amb la consideració de municipals. Sobre esta taxa, que és fonamental per a l’adequat finançament dels esmentats serveis que ofereix el consorci, s’apliquen bonificacions via El meu Compte Ambiental com també expliquem en aquesta web

Quins serveis es financen
amb la Taxa del Consorci?

Els principals serveis que presta el consorci i que són finançats per esta taxa són:

01

El tractament dels residus domèstics mesclats que entreguen en les plantes de tractament els diferents serveis municipals de recollida, que inclou:

02

La gestió dels diferents tipus de residus rebuts en ecoparcs o ecomòbils

Com es calcula   la Taxa per a cada municipi? 

En el rebut d'un habitatge comú se sumen els imports de la gestió d'ecoparcs i els costos de tractament del fem que arrepleguen els servicis muncipals.

Els costos de tractament es repartixen entre els municipis d’acord amb l'estimació de la quantitat de residus que aporta cada població. Esta estimació es fa a partir de les dades reals dels primers mesos de l'any, i la previsió de la resta de l'any s’elabora a partir de les dades dels mateixos mesos en anys anteriors. La desviació respecte a les pesades reals es corregix en l'exercici següent.

L'import de tractament corresponent a cada municipi es repartix entre els habitatges i locals de la població segons el cadastre.

En cada població es paga una quantitat diferent. Encara que el Consorci gestiona conjuntament els residus urbans d'unes 250.000 persones, els rebuts no són iguals per a cada habitatge:

 Com pagar 
 menys? 

Com menys residus arriben a la planta, menys pagarà la ciutadania en la taxa.

Gràcies al Meu Compte Ambiental: Si es depositen correctament els residus en els ecoparcs i ecomóviles, el CVI bonifica econòmicament en la taxa les famílies compromeses amb el medi ambient. Més informació

Quins serveis se financian
es financen amb la Taxa del Consorci?

Els principals serveis que presta el consorci i que són finançats per esta taxa són:

01

El tractament dels residus domèstics mesclats que entreguen en les plantes de tractament els diferents serveis municipals de recollida, que inclou:

02

La gestió dels diferents tipus de residus rebuts en ecoparcs o ecomòbils

 Com es calcula l'import de
  la Taxa
per a cada municipi?

En el rebut d'un habitatge comú se sumen els imports de la gestió d'ecoparcs i els costos de tractament del fem que arrepleguen els servicis muncipals.

Els costos de tractament es repartixen entre els municipis d’acord amb l'estimació de la quantitat de residus que aporta cada població. Esta estimació es fa a partir de les dades reals dels primers mesos de l'any, i la previsió de la resta de l'any s’elabora a partir de les dades dels mateixos mesos en anys anteriors. La desviació respecte a les pesades reals es corregix en l'exercici següent.

L'import de tractament corresponent a cada municipi es repartix entre els habitatges i locals de la població segons el cadastre.

En cada població es paga una quantitat diferent. Encara que el Consorci gestiona conjuntament els residus urbans d'unes 250.000 persones, els rebuts no són iguals per a cada habitatge:

Com pagar 
menys?

Com menys residus arriben a la planta, menys pagarà la ciutadania en la taxa.

Gràcies al Meu Compte Ambiental: Si es depositen correctament els residus en els ecoparcs i ecomóviles, el CVI bonifica econòmicament en la taxa les famílies compromeses amb el medi ambient. Més informació

COM + RECICLES - PAGUES

COM + RECICLES - PAGUES